Skip to Content

Miksi kestävällä kehityksellä on väliä?

Kestävä kehitys on tulevaisuuden liiketoiminnan perusta

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa yrityksen tai organisaation vastuuta sen sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisessa yritystoiminnassa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.[1] Yritysvastuuajattelussa on siirrytty kilpailuetuajattelusta kohti tavoitteiden välttämättömyyttä. Kestävän kehityksen periaatteiden tarkoituksena on pyörittää ympäröivää yhteiskuntaa kestävästi ilman, että viedään tulevaisuuden sukupolvilta mahdollisuus tyydyttää omat tarpeensa. [2]

Vastuullisuus globaali konteksti ja Suomi

Keskeisimmät kansainväliset sitoumukset, jotka kirittävät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita liike-elämässä ovat YK:n globaali Agenda 2030-toimintaohjelma ja Pariisin ilmastosopimus. Suomessa Sitoumus 2050-ohjelma on kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.[3]

Vastuullisuus ja Venäjä

Venäjä sijoittuu 157:ksi globaalin vastuullisuusindeksin mukaan. [4] Venäjä liittyi mukaan Pariisin ilmastosopimukseen vuonna 2019, joskin liittymistä voidaan luonnehtia symboliseksi, sillä sopimuksen ratifiointi ei johtanut uusiin ilmastopolitiikan parannuksiin tai päästövähennystavoitteiden päivittämiseen. Venäjä on maailman neljänneksi suurin kasvihuonekaasujen tuottaja. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet mahdollistavat itseasiassa Venäjän päästöjen kasvamisen, joten kestävän kehityksen periaatteiden leviäminen Venäjällä on ajankohtainen seurattava teema. Ilmastokriisillä arvioidaan olevan vakavia seurauksia Venäjälle ikiroudan sulamisesta kuivuuteen, tulviin ja länsimaiden kireämmän ympäristölainsäädännön vaikutuksista kaupankäyntiin. Venäjän valtio keskittyy esimerkiksi tavaraliikenteen parantamiseen arktisella alueella, pohjoisten havumetsien tuottavuuden lisäämiseen sekä isoissa kaupungeissa julkisen liikenteen modernisoimiseen.

ESG-arvot (environmental, social, governance) ovat vuoden 2021 aikana nousseet merkityksellisempään asemaan Venäjällä ja esimerkiksi vihreän rahoituksen instrumentit ovat yleistyneet. Myös Venäjän varapääministeri Viktoria Abramchenko on keskittänyt huomiotaan ympäristöasioihin aiempaa enemmän. Venäjän YK:n julistuksen mukaan Venäjä toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita alakohtaisissa hallintoelimissä vuoteen 2024 asti. Kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu kahteentoista kansalliseen hankkeeseen, jotka kattavat mm. terveydenhuollon, koulutuksen, ekologisen kehityksen, kansainvälisen yhteistyön ja viennin päivittämistä.[5]

Vastullisuusraportointi

Yritysten vastuullisuutta voi tarkastella vastuullisuusraportoinnin avulla. GRI eli Global Reporting Initiative on riippumaton kansainvälinen organisaatio, joka kannustaa yrityksiä läpinäkyvyyteen ja vastuun kantamiseen liiketoimintansa vaikutuksista kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan saavuttamiseen.[6]

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/

 

31.5.2021

Lähteet:

[1] http://vastuullisuusraportti.fi/2016/03/09/mita-vastuullisuus-yritystoiminnassa-tarkoittaa/

[2] https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300173

[3] https://sitoumus2050.fi/koti#/

[4] https://earth.org/global_sustain/russia-ranked-157th-in-the-global-sustainability-index/

[5] http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/

[6] https://www.globalreporting.org/

Back top top