Skip to Content

Venäjän -kaupan barometri, syksy 2016

Odotukset toteutuivat – sekä vienti että liiketoiminta Venäjällä kääntyivät kasvuun.

Suomen Tullin elokuun tilastot kertovat, että kolmen vuoden tauon jälkeen Suomen vienti Venäjälle kääntyi kasvuun. Kasvua tilastoitiin elokuussa parin prosentin verran. Tuore Venäjän-kaupan barometri vahvistaa saman kehityksen: yritykset ovat sopeutuneet toimintaympäristön muutoksiin ja kasvua on sekä toteutuneessa toiminnassa että lähiajan odotuksissa.

Venäjän-kaupan barometritutkimus on tehty vuodesta 2002 asti, yhteensä 30 kertaa. Nyt tutkimus tehtiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK), East Officen, Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien yhteistyönä. Tutkimuksen perusjoukon muodostavat SVKK:n jäsenyritykset, n. 600 yritystä. Haastatteluja tehtiin 300 kpl ajanjaksolla 14.9.-7.10.2016. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus.

Keskeiset tulokset

Yritykset eivät odota Venäjän taloudelta suuria muutoksia, mutta yleinen arvio on plussan puolella: vastaajista 75 prosenttia uskoo Venäjän talouden kasvavan joko jonkin verran tai pysyvän nykyisellään. Viime keväänä tehdyssä barometrissa talouden supistumista odotti vielä lähes puolet vastaajista.

Liiketoiminta Venäjällä on kääntynyt kuluneiden kuuden kuukauden aikana selkeään kasvuun. Reilu kolmannes (35 %) yrityksistä raportoi liiketoiminnan kasvusta, 19 prosentilla liiketoiminta on edelleen supistunut. Kevään barometri kuvasi päinvastaisen tilanteen: kasvua oli 19 prosentilla ja supistumista 34 prosentilla. Yhä useammat yritykset odottavat liiketoimintansa kasvavan (43 %) tai pysyvän samalla tasolla (46 %) seuraavan puolen vuoden aikana.

Myös vienti Venäjälle on hieman elpynyt kevään tilanteesta – kolmen vuoden laskutrendin jälkeen. Kasvusta kertoi nyt 27 prosenttia vastaajista ja noin puolella yrityksistä vienti on pysynyt ennallaan. Vastaajista 24 % kertoi vientinsä supistuneen (keväällä 42 %). Tulevaisuuden odotukset ovat varsin optimistiset, sillä vain 11 prosenttia vastaajista arvelee viennin laskevan seuraavan 6 kuukauden aikana. Positiivisimmat ajatukset viennin kehityksestä on suurilla yrityksillä, joista vain 3 prosenttia odottaa viennin laskevan.

Tuonti Venäjältä kuluneiden 6 kuukauden aikana on pysynyt käytännössä samalla tasolla kuin edellisissä mittauksissa. Odotuksissakaan ei ole merkittäviä muutoksia, yli puolet tuontia harjoittavista yrityksistä (65 %) uskoo tuonnin pysyttelevän nykyisellä tasolla seuraavan puolivuotisjakson aikana ja noin kolmannes odottaa kasvua.

27 prosenttia haastatelluista yrityksistä on investoinut Venäjälle edellisten 12 kuukauden aikana. Suurista yrityksistä 44 % kertoi investoineensa Venäjälle. Pientä investointihalukkuutta on myös jatkossa, sillä 29 % yrityksistä aikoo investoida seuraavan 12 kuukauden aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö, edustusto tai tuotantolaitos.

Suurimpia ongelmia liiketoiminnassa ovat yleinen taloudellis-poliittinen tilanne ja epävakaa rupla. Erityisesti pk-yrityksille rahoitus ja rahan puute tuottavat ongelmia. Vientiyritysten suurin haitta on selkeästi ruplan kurssi.

Barometrissa tiedusteltiin myös Venäjän tuonninkorvauspolitiikan vaikutuksia yritysten Venäjä-toimintoihin. 65 prosenttia vastaajista kertoi, että sillä ei ole ollut erityisempää vaikutusta. 31 prosentilla tuonninkorvaus näkyy toiminnassa, ja näistä valtaosalle vaikutus on ollut negatiivinen. Joukossa on kuitenkin myös Venäjällä tuotantoa omistavia yrtyksiä, jotka ovat pystyneet kääntämään tuonninkorvauksen hyödykseen.

Noin puolet yrityksistä (52 %) arvioi pakotteiden vaikuttaneen toimintaansa negatiivisesti (keväällä 62 %). Vain muutamalla yrityksellä (2 %) on ollut joitakin positiivisia vaikutuksia. Kielteisistä asioista mainitaan useimmin venäläisten yritysten rahoitukseen/rahan puutteeseen liittyvät ongelmat. Erityisesti elintarvikeala kokee pakotteet negatiivisesti.

Lataa tutkimuksen tulokset:

Venajan-kaupan barometri, syksy 2016

Kommentteja barometrista

Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, SVKK: ”Suomalaisyritykset toimivat pragmaattisesti ja näyttävät tuntevan tilanteen. Keväällä positiiviseen suuntaan kääntyneet odotukset ovat pääosin toteutuneet.”

Raimo Valo, toimitusjohtaja, East Office: ”Haastavasta taloustilanteesta huolimatta suomalaisyritykset ovat kyenneet sopeuttamaan toimintansa vastaamaan kuluttajien vaatimuksia Venäjällä. Sopeuttamisen onnistuminen riippuu luonnollisesti yrityksen strategiasta ja toimintamallista.”

Petri Vuorio, johtaja, EK: ”Rupla on vahvistunut vuoden alun pohjastaan neljänneksen ja investoinnit ovat kääntymässä vaimeaan kasvuun, joka tukee Suomen vientiä. Vienti ei enää laske, mutta kasvu on yhä heikkoa ja pitkälti riippuvaista öljyn hinnan kehityksestä.”

Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari: ”Pakotteita ei kiristyneessä poliittisessa tilanteessa kukaan EU:ssa vaadi poistettavaksi, vaikka ne toimivat toisin kuin ennakoitiin – Venäjä saa ulkomaisia investointeja, mutta ei muuta poliittista linjaansa.”

Thomas Palmgren, kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät: : ”Nykyisessä vaikeassakin toimintaympäristössä suomalaiset yritykset näkevät Venäjällä menestymisen mahdollisuuksia ja odottavat viennin kääntyvän parempaan. Meidän on tärkeätä toimia niin, että suomalainen osaaminen pysyy kilpailukykyisenä Venäjän markkinoilla myös jatkossa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

 

Back top top