Skip to Content
Talouskatsaus

Venäjän talous ja tuonti palautuvat taantumasta vähitellen – edessä talouden peruskysymyksiä

Talous elpyy maltilliseen kasvuun, kotimainen kysyntä ja tuonti matalalla.

Teksti Vesa Korhonen, vanhempi ekonomisti, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT

Talousennustamiseen koronaviruksen oloissa sisältyy poikkeuksellista epävarmuutta. Keskeisissä ennusteissa maailmalla viruksen odotetaan helpottavan ensi vuoteen tultaessa. BOFITin tuore Venäjä-ennuste ei ole tässä poikkeus. BOFIT odottaa Venäjän BKT:n elpyvän viime vuoden ennustettua lievemmästä kolmen prosentin notkahduksesta ja kasvavan tänä vuonna sekä ensi vuonna lähes kolmen prosentin vuositahdilla.

Virusodotuksen ohessa on tavanomaisempia ennusteoletuksia. Markkinat odottavat öljyn hinnan kääntyvän viimeaikaisesta noususta loivaan laskuun ja painuvan selvästi alle 60 dollariin vuonna 2023. Maailmantalouden odotetaan kasvavan hyvin. Ensi vuonna Venäjän öljyn tuotantoa vähentänyt OPEC+-sopimus päättyy. Julkisen talouden viime vuoden kovan menobuustin jälkeen Venäjä kaavailee menojen vähenevän reaalisesti hieman tänä ja ensi vuonna, jotta budjettivaje supistuu.

Venäjän tavara- ja palvelutuonti väheni lähes 14 % vuonna 2020, mutta nuo kaksi lohkoa ovat tietysti aivan eri tolalla. Tavaratuonti supistui muutaman prosentin, mutta palvelujen tuonti putosi paljon, kun siihen sisältyvät venäläisten matkailumenot ulkomailla haihtuivat lähes täysin (vuonna 2019 matkailumenot olivat 10 % kokonaistuonnista). Tavaratuonti elpyy talouden mukana ja vähän sitä nopeammin kuten aiemminkin laman jälkeen, ja venäläisten matkailu toipuu luonnollisesti matkustusrajoitusten poistuttua. Tuontia on kylläkin vielä lähivuosina tuntuvasti vähemmän kuin vuosina 2011−2014. Keskeinen syy on ruplan matalana pysyttelevä kurssi.

Yksityinen kulutus on toipunut nihkeästi kesästä lähtien, mutta se elpyy yhdessä työllisyyden ja tulojen palautumisen kanssa. Kulutus nousee vuoteen 2023 tultaessa vuosien 2019 ja 2014 tasolle. Julkisen talouden palkkojen yleiskorotukset pysynevät parin viime vuoden lailla inflaation tasalla, kun taas eläkkeet nousevat kesän 2018 päätöksen mukaisesti noin 2 % inflaatiota nopeammin.

Viime vuoden lopulla alkanut investointien hienoinen toipuminen jatkuu. Nousu voi olla vaimeahkoa, sillä investoimiseen ei ole aivan pian kovaa tarvetta teollisuuden kapasiteetin käytön oltua viime keväästä asti alimmillaan vuosikymmeneen. Investointitunnelmat ovat laimeat, sillä entistä useampi yritys näkee Rosstatin kyselyn mukaan investointeja rajoittavia tekijöitä kuten talouden epävarmuuden ja investointien riskit.

Kokonaisviennin määrä palaa myös kasvuun, joskin nousua rajaavat tänä vuonna Venäjän energiaviennin ja matkailutulojen elpymiseen liittyvät epävarmuudet. Öljyn osalta vientiä tukee OPEC+-tuotantosopimuksen päättyminen. Toisaalta lähivuosien odotuksia painavat energia-alan arviot öljytuotteiden viennin pysymisestä melko ennallaan ja maakaasun viennin varsin maltillisesta kasvusta.

BOFIT

Käsillä on käänteitä sekä epävarmuuksia ja sen jälkeen talouden peruskysymyksiä

Venäjälläkin talous on elpymiskäänteessä, jossa on riskejä sekä odotettua heikommasta että paremmasta kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Muutaman osan kääntymisnopeus vaikuttaa paljon: öljyn ja kaasun tuotannon palautumisvauhti viime vuoden kuopasta on tuntuva tekijä BKT:n elpymistahdissa. Matkustusrajoitusten purku sekä koronakriisin aikana kotitalouksiin patoutunut kysyntä ja kertyneet varat voivat melko ripeästi heilauttaa yksityistä kulutusta ja Venäjän kokonaistuontia.

Keskeisin epävarmuus ja ennusteriski on kuitenkin koronaepidemian pitkittyminen Venäjällä ja maailmalla. Sen alla taloudet maailmalla voivat elpyä odotettua heikommin. Öljyn hinnan tuntuva lasku puolestaan painaisi Venäjällä yksityistä sektoria, julkista taloutta ja tuontia. Budjettimenojen tiukka linja voi keventyä nopeastikin, jos tarve vaatii esimerkiksi talouden kehittyessä odotettua heikommin. Vaalitkin voivat vaikuttaa.

Kohonneesta öljyn hinnasta koituva öljyverotulojen nousu antaa matalan valtionvelan ja melko runsaan valtion vararahaston päälle lisää menovaraa. Ensi vuoden jälkeen talouden kasvu hidastuu noin kahteen prosenttiin vuonna 2023 ja edelleen kohti talouden pitkän ajan kasvunäkymää. Näin arvioidaan, koska tuntuvia muutoksia ei oleteta tuossa vaiheessa tulevan öljyn hintaan tai julkisen talouden menoihin eikä talouden uudistuksiin esimerkiksi viranomaistoiminnan rintamalla. Pitkän ajan kasvunäkymä on puolestaan madaltunut vähitellen pitkälti siksi, että Venäjällä on investoitu vuodesta 2015 alkaen huomattavasti vähemmän kuin 2010-luvun alkupuoliskolla.

Virusajan jälkeen Venäjällä ja laajalti muualla on edessä budjettivajeen pienentämisen ohella samoja talouden peruskysymyksiä kuin ennen virusta. Venäjällä tarvetta olisi edistyä talouden järjestelmäuudistuksissa, joiden periaatteellinen lista on edelleen pitkä esimerkiksi omistusoikeuksien parantamisesta alkaen. Käynnissä on lähinnä vanhojen säännösten giljotiiniksi kutsuttu sääntelyuudistus, josta päävastuu on talousministeriöllä.

Virusajan jälkeen Venäjällä ja laajalti muualla on edessä budjettivajeen pienentämisen ohella samoja talouden peruskysymyksiä kuin ennen virusta.

Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) kyselyissä viranomaisten valvonta- ja tarkastustoiminnan paine onkin ollut liiketoimintaympäristön ongelmien kärkipäässä (hintojen, verojen ja työvoiman jälkeen). Korruptoituneimmiksi viranomaisiksi yritykset ovat kuitenkin kokeneet lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaiset sekä myös tuomioistuimet. Niihin eivät talousministeriön valtuudet ulotu.

Nämä toimintaympäristön piirteet koskevat ensisijaisesti venäläisiä yrityksiä, mutta ainakin epäsuorasti myös ulkomaisia yrityksiä, koska ne rajoittavat talouden kasvua ja markkinoiden kokoa. Näilläkin eväillä Venäjän taloudelle ennustetaan toki kasvua, vaikkakin jonkin verran hitaampaa kuin esimerkiksi ns. Keski- ja Itä-Euroopan sekä Balkanin maille.

Kirjoitus on BOFITin Suomalais-Venäläiselle kauppakamarille toimittama katsaus Venäjän taloudesta. Kirjoitus on julkaistu Venlassa 1/2021.

Numeron näköislehti on luettavissa jäsentunnuksilla:

Venla 1/2021

Back top top