Skip to Content

Säännöt

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys SVKK ry:n säännöt.

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry, Finsk – Ryska handelskammarföreningen – FRHK rf. Nimi on virallinen kahdella kielellä suomeksi ja ruotsiksi. Muissa yhteyksissä kauppakamari voi myös käyttää nimiä Finnish-Russian Chamber of Commerce – FRCC ja venäjäksi зарегистрированная ассоциация Финско-Российская торговая палата – ФинРосТП lyhennetty nimi venäjäksi: З/А ФинРосТП. Kauppakamarin kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kauppakamariksi.

2 §

Kauppakamarin tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän välisiä taloudellisen yhteistyön yleisiä edellytyksiä, kaupallisia ja tieteellis-teknisiä suhteita sekä niihin liittyvää ammatillista kanssakäymistä. Kauppakamari ei tavoittele poliittisia päämääriä eikä sen ole tarkoitus tuottaa taloudellista etua siihen osallisille.

3 §

Kauppakamari on juridinen henkilö, jolla on oikeus hankkia, ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia toimintansa tukemiseksi, periä jäseniltään jäsenmaksuja, solmia sopimuksia sekä kantaa ja vastata oikeudessa ja välimiesoikeudessa.

4 §

Sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi kauppakamari

a) hankkii kaupallisilta, teollisilta ja muilta organisaatioilta toiminnalleen välttämättömiä tietoja, tilastoja, vuosikertomuksia ja muuta tiedotusaineistoa, joka käsittelee ulkomaan- ja kotimaankauppaa, teollisuutta ja molempien maiden talouselämän muita aloja;

b) edistää julkaisutoiminnalla ja tilaisuuksia järjestämällä jäsentensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja yksityishenkilöiden välistä informaationvaihtoa molempien maiden kaupallisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä koskevissa kysymyksissä;

c) edesauttaa jäseniään sekä muita asiasta kiinnostuneita suomalaisia ja venäläisiä firmoja, yrityksiä, organisaatioita ja yksityishenkilöitä tutustumaan molempien maiden oikeus- ja valuuttasäännöstöön, ulkomaan- ja kotimaankaupan organisaatioon ja tekniikkaan, tullimääräyksiin, kuljetus- ja huolintapalveluihin sekä vakuutus- ja matkailukysymyksiin järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia;

d) organisoi tarpeen mukaan lauta- ja valiokuntia käsittelemään niitä kaupan ja teollisuuden eri alojen kysymyksiä, jotka kuuluvat kauppakamarin toimialaan;

e) julkaisee ja levittää asiasta kiinnostuneille organisaatioille kauppakamarin toimintaan liittyvää informaatioaineistoa;

f) tarjoutuu yhteistyöhön molempien maiden viranomaisten kanssa kehitettäessä Suomen ja Venäjän välistä kaupallis-taloudellista yhteistyötä koskevia uusia toimintamuotoja;

g) järjestää molemmissa maissa esitelmä- ja luentotilaisuuksia, seminaareja, symposiumeja ja tuote-esittelyjä, joissa käsitellään Suomen ja Venäjän välisten kaupallisten, taloudellisten ja tieteellis-teknisten suhteiden kehittämistä;

h) auttaa neuvoin suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä ja organisaatioita niiden osallistuessa kummassakin maassa järjestettäviin kansainvälisiin ja kansallisiin näyttelyihin, messuihin ja seminaareihin;

i) järjestää ja toteuttaa voittoa tavoittelematta asiantuntijoiden koulutusta ulkomaankauppa-, valuutta- ja luototus- sekä pankkitoiminnasta, kuljetustoiminnasta ja juridiikasta;

j) edistää maiden välisten kaupallisten, taloudellisten ja muiden valtuuskuntien yhteistyötä;

k) täydentää jatkuvasti molempien maiden kaupan ja talouselämän kysymyksiä käsittelevää in-formaatiokantaa, ja pitää tätä aineistoa kauppakamarin jäsenten, samoin kuin molempien maiden firmojen ja organisaatioiden käytettävissä;

l) toteuttaa muita toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä kauppakamarin päämäärien saavuttamiseksi.

Toimintansa tehostamiseksi kauppakamari voi perustaa Venäjän viranomaisten luvalla Venäjän alueella rekisteröimättömiä alaosastoja.

Samoin voi kauppakamari perustaa Suomessa rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä osastoja, jotka toimivat kauppakamarin hallituksen vahvistamien sääntöjen pohjalta kauppakamarin päämäärien saavuttamiseksi.

5 §

Kauppakamarin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy nämä säännöt ja jonka hallitus ottaa jäseneksi.

Kauppakamarin hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisten hakemusten perusteella. Kauppakamarin jäseneksi liittyminen edellyttää näiden sääntöjen kaikkien määräysten hyväksymistä. Jäsenanomuksen hylkäämisestä voi valittaa kauppakamarin varsinaiselle kokoukselle, jonka päätös on lopullinen.

6 §

Kauppakamarin kunniajäseniksi voidaan hyväksyä suomalaiset ja venäläiset oikeus- ja yksityishenkilöt, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet kauppakamarin tarkoitusperiä. Kunniajäsenet valitsee kauppakamarin varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä on kauppakamarin kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita henkilöitä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet kauppa-kamarin tarkoitusperiä. Kunniapuheenjohtajat valitsee varsinainen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajilla on kauppakamarin varsinaisissa ja hallituksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kunniapuheenjohtajat eivät maksa jäsenmaksuja.

7 §

Kaikilla kauppakamarin varsinaisilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ja he maksavat vuosittain kauppakamarin hallituksen esittämän ja varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

Jäsenmaksut on porrastettu siten, että kaupallista toimintaa harjoittavat yhteisöt jotka valitsevat suomalaisen jäsenyyden (suomenkieliset palvelut), maksavat jäsenmaksun oman pääoman suuruuden mukaisesti.

Venäläisen jäsenyyden (venäjänkieliset palvelut) valitsevien yhteisöjen jäsenmaksu toteutetaan eri-hintaisten palvelupakettien avulla, tällöin jäsenmaksun suuruus riippuu yhteisön valitsemasta palve-lupaketista.

Ei-kaupallisilla yhteisöillä on kiinteä jäsenmaksu.

Kauppakamarin jäsenedut myönnetään jokaiselle jäsenenä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle erikseen.

8 §

Kauppakamariin kunkin vuoden 1. marraskuuta mennessä liittyneet jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksun myös liittymisvuodelta. Jäsenmaksut suoritetaan kunakin vuonna vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluessa. Jäsenmaksujen laiminlyöminen toimintavuodelta johtaa kauppakamarin jäsenyydestä erottamiseen. Erottamispäätöksen tekee kauppakamarin hallitus.

Hallituksen päätöksellä voidaan kauppakamarin jäsen erottaa yhdistyslaissa määriteltyjen seikkojen lisäksi seuraavista syistä:

a) kauppakamarin tarkoitusperien vastaisen menettelyn vuoksi;

b) jäsenen toiminnan lakkaamisen, konkurssin tai virallisesti todistetun maksukyvyttömyyden vuoksi;

c) kauppakamarin sääntöjen mukaisten jäsenvelvollisuuksien täyttämättä jättämisen vuoksi;

d) jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi.

Erotetulla jäsenellä on paitsi kohdassa d tarkoitetussa tapauksessa oikeus saattaa hallituksen tekemä erottamispäätös käsiteltäväksi kauppakamarin seuraavassa varsinaisessa kokouksessa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle 40 päivää ennen kokousta. Jäsenyydestä erottaminen tai eroaminen ei oikeuta maksettujen jäsenmaksujen takaisinsaantiin.

Kauppakamarin jäsen voi erota jäsenyydestä milloin tahansa jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä kauppakamarin ko-kouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 §

Kauppakamarin kokous voi olla varsinainen tai ylimääräinen.

Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle ja pidetään kaksi kertaa vuodessa; kevätkokous vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja syyskokous vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana kauppakamarin puheenjohtajan, tai hänen poissa ollessaan, varapuheenjohtajan johdolla.

Viimeistään 30 päivää ennen varsinaista kokousta kauppakamarin jäsenille lähetetään kirjallinen kutsu, jossa on ehdottomasti ilmoitettava kokouksen työjärjestys, pitopaikka ja -aika sekä muut tiedot, joiden ilmoittamista pidetään välttämättömänä. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille myös sähkö-postilla.

Kauppakamarin kokouksen päätökset tehdään kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muuttamista koskevissa kysymyksissä vaaditaan kuitenkin vähintään 3/4 enemmistö varsinaisessa kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten äänistä. Kauppakamarin purkamista koskevissa kysymyksissä vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 90 päivää.

Äänestettäessä kauppakamarin kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kauppakamarin jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään varsinaisessa kokouksessa antamalla tälle valtakirjan.

10 §

Kauppakamarin varsinaisessa kevätkokouksessa on:

a) käsiteltävä toimintakertomus ja tilinpäätös;

b) hyväksyttävä toimintakertomus ja vahvistettava tilinpäätös ja päätettävä tilintarkastajan tekemän kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

Kauppakamarin varsinaisessa syyskokouksessa on

c) valittava kauppakamarin puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään 3 ja enintään 11 muuta hallituksen jäsentä 2 vuodeksi;

d) valittava yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;

e) vahvistettava hallituksen valmistelema talousarvio ja toimintasuunnitelma;

f)  päätettävä jäsenmaksujen suuruus;

Molemmissa varsinaisissa kokouksissa voidaan

g) päättää kauppakamarin sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta;

h) päättää kauppakamarin purkamisesta sekä sen varojen käyttämisestä;

i)  päättää muista asioista, jotka kauppakamarista annetun asetuksen tai kauppakamarin sääntöjen mukaan kuuluvat varsinaiselle kokoukselle, sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus on siirtänyt varsinaiselle kokoukselle.

11 §

Kauppakamarin ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle milloin tahansa kauppakamarin hallituksen tekemällä päätöksellä tai jos sitä vaatii kirjallisesti vähintään 1/10 kauppakamarin varsinaisista jäsenistä tai tilintarkastaja.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin varsinainen kokous lähettämällä viimeistään 30 päivää ennen ylimääräistä kokousta kauppakamarin jäsenille kirjallinen kutsu. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille myös sähköpostilla.

12 §

Kauppakamarin toimintaa johtavan hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja vähintään 3 ja enintään 11 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia voidaan kutsua kauppakamarin puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat tulevat estyneiksi hoitamaan tehtäviään, ylimääräinen kokous valitsee uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, joka hoitaa tehtäviä seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka. Jos hallituksen jäsen eroaa tai on estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan, ylimääräinen kokous valitsee hänen tilalleen hallitukseen uuden jäsenen, joka hoitaa tehtävää uuden hallituksen valintaan asti.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

a) panna toimeen kauppakamarin jäsenten kokousten päätökset;

b) johtaa ja ohjata kauppakamarin toimintaa;

c) valmistella kauppakamarin toimintasuunnitelma ja talousarvio;

d) laatia ja esittää varsinaiselle kokoukselle kauppakamarin toimintakertomukset ja vuotuiset tilin-tarkastuskertomukset;

e) esittää varsinaisen kokouksen vahvistettavaksi esitys seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksujen suuruudesta;

f) hyväksyä ja erottaa kauppakamarin varsinaiset jäsenet;

g) valmistella syyskokoukselle ehdotus kauppakamarin puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemiseksi;

h) muodostaa lautakuntia ja pysyviä valiokuntia kauppakamarin toimintaan liittyvien erilliskysymysten tutkimiseksi;

i) muodostaa avukseen lautakuntia ja nimittää asiantuntijoita, jotka pyynnöstä ja voimassaolevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toteuttavat Suomen ja Venäjän väliseen kaupalliseen ja taloudelliseen toimintaan liittyviä tehtäviä, mm. tekevät analyysejä ja antavat arvioita ja lausuntoja;

j) tehdä varsinaiselle kokoukselle esitys kauppakamarin kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten nimittämisestä;

k) nimittää toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen johtamaan kauppakamarin käytännön toimintaa sekä antaa näille tarpeelliset toimintaohjeet;

l) hyväksyä toimitusjohtajan esityksestä henkilökuntasuunnitelma kauppakamarille, rekisteröimättömille alaosastoille ja edustustoille;

m) päättää kauppakamarin omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä sekä lainanotosta;

n) johtaa toimitusjohtajan, hänen sijaisensa sekä rekisteröimättömien alaosastojen johtajien ja vara-johtajien toimintaa;

o) myöntää toimitusjohtajan esityksestä 18 §:ssä mainitut toimiston toimihenkilöiden nimenkirjoi-tusoikeudet;

p) päättää muista hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Kirjallinen ilmoitus aiotusta kokouksesta on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta, ja siitä on käytävä ilmi hallituksen kokouksen työjärjestys sekä pitopaikka ja -aika.

14 §

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Hallituksen pu-heenjohtajan tai tämän estyessä jommankumman varapuheenjohtajan on kuitenkin oltava aina ko-kouksessa läsnä. Hallitus ratkaisee asiat ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15 §

Varsinainen kokous valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkastaa kauppakamarin hallinto ja taloudenhoito, mm. tuloslaskelmat, taseet, kirjanpito, tulo- ja menoarviot, kassa ja omaisuus.

Kauppakamarin hallitus esittää tilintarkastajalle kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat, joista tilintarkastajan on annettava lausuntonsa saman vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

16 §

Kauppakamarin tuotot kertyvät:

a) varsinaisten jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista;

b) avustuksista, lahjoituksista ja erityisrahastoista;

c) palvelutuotoista;

d) julkaisu- ja informaatiotoiminnan tuotoista.

17 §

Kauppakamarin tilikausi on kalenterivuosi.

18 §

Kauppakamarin nimen kirjoittaa kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, joku hallituksen jäsenistä yhdessä toimitusjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa, toimitusjohtaja yhdessä sijaisensa kanssa, toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa yhdessä jonkun kauppakamarin hallituksen oikeuttaman toimihenkilön kanssa tai kaksi hallituksen oikeuttamaa toimihenkilöä yhdessä

19 §

Siinä tapauksessa, että kauppakamari päätetään purkaa, käytetään kauppakamarin varat purkamisesta päättävän varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

Niissä kysymyksissä, joita näissä säännöissä ei ole käsitelty, noudatetaan Suomen lakia.

_____________________________________________

Hyväksytty ja vahvistettu SVKK:n jäsenten kokouksissa 25.5.2016 ja 24.11.2016

 

Back top top