Skip to Content

Venäjän-kaupan barometri, kevät 2017: Venäjän-kauppa vetää taas – kaikki mittarit vahvasti plussan puolella

Suomen Tullin julkaisemien tilastojen mukaan sekä vienti Venäjälle, että tuonti Venäjältä ovat kääntyneet viime kuukausina kasvu-uralle. Tilastoja vahvistavat suomalaisyritysten kokemukset Venäjän-kaupan kehittymisestä.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 300 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) jäsenyritystä. Yrityksiltä kysyttiin muun muassa arvioita Venäjän talousnäkymistä sekä Venäjän liiketoimintojen, viennin ja tuonnin toteutuneesta kehityksestä ja niiden näkymistä.

Talousnäkymät

Yritysten odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat kääntyneet selvästi positiivisiksi verrattuna syksyn 2016 tutkimukseen. Yli puolet (63 %) arvioi Venäjän talouden kehittyvän myönteisesti seuraavien kuuden kuukauden aikana. Viime syksynä kasvua odotti 27 % vastaajista.

Liiketoiminta Venäjällä

Suomalaisyritysten liiketoiminta Venäjällä on piristynyt kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Kasvusta raportoi nyt 54 prosenttia vastaajista ja supistumisesta kertoo enää noin joka kymmenes. 63 prosenttia vastaajista odottaa liiketoimintansa kasvavan myös seuraavan puolen vuoden aikana. Liiketoiminnalla Venäjällä tarkoitetaan suomalaisyrityksen Venäjällä olevien myynti- tai markkinointiyksikköjen toimintaa, tuotteiden ja / tai palvelujen tuotantoa Venäjällä, tai muuta vastaavaa toimintaa.

Vienti ja tuonti

Vientiä harjoittavista yrityksistä 37 prosenttia kertoi viennin Venäjälle lisääntyneen kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Reilusti yli puolet vastanneista (57 %) uskoo vientinsä kasvavan myös seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Yhä useammat tuontia harjoittavat yritykset (32 %) kertovat tuonnin Venäjältä kehittyneen positiivisesti viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tuonnin uskotaan lisääntyvän jonkun verran myös seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Investoinnit

Venäjän kohentuneista talousnäkymistä ja piristyneestä kaupasta huolimatta yritykset eivät vielä kiirehdi kasvattamaan investointejaan Venäjälle.

Kyselyn mukaan 26 prosenttia yrityksistä kertoo investoineensa Venäjälle viimeisten 12 kuukauden aikana. Investointeja Venäjälle tehneiden yritysten osuus säilyi käytännössä samalla tasolla viime syksynä toteutettuun kyselyyn verrattuna. Noin neljäsosa (24 %) yrityksistä kertoo aikovansa investoida Venäjälle seuraavien 12 kuukauden aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö tai edustusto Venäjällä.

Reagointi taloustilanteeseen

Barometrissa selvitettiin myös sitä, miten yritykset ovat reagoineet Venäjän talouden nykytilanteeseen. Yritysten passiivisuus on edelliseen kyselyyn verrattuna jonkin verran vähentynyt ja nyt 24 prosenttia yrityksistä kertoo, ettei ole tehnyt mitään erityisiä toimenpiteitä. Viime syksynä tällaisten yritysten osuus oli vielä 36 prosenttia.

Yrityksistä puolet (50 %) kertoo panostaneensa myynnin vahvistamiseen ja 43 prosenttia kertoo lisänneensä markkinointiaan. Aiempaa hieman harvempi yritys kertoo vähentävänsä henkilökuntaansa Suomessa (7 %) tai Venäjällä (9 %). Viime syksynä vastaavat luvut olivat 8 % ja 15 %. Kokonaan vetäytymistä Venäjältä harkitsee vain prosentti yrityksistä.

Suurimmat ongelmat

Suurimmiksi ongelmikseen Venäjän liiketoiminnassa yritykset mainitsivat useimmin Venäjän talouden epävakaisuuden, ruplan kurssin ja poliittisen tilanteen. Kevään kyselyssä erityisesti vientiä harjoittavat yritykset mainitsivat ruplan kurssin ongelmaksi aiempaa harvemmin viime kyselyihin verrattuna.

Hieman yli puolet (52 %) yrityksistä arvioi, että Venäjän protektionistisilla toimilla on ollut vaikutusta yrityksen toimintaan. Yrityksiin vaikuttavat muun muassa kotimaisten tuotteiden suosiminen Venäjällä ja paikallisen työvoiman käyttövaatimukset esimerkiksi kokoonpanotöissä.

Kommentteja barometrista:

Petri Vuorio, johtaja, EK: ”Yhä useampi suomalaisyritys kärsii Venäjän harjoittamasta protektionismista. Presidentti Trumpin kauppapolitiikka tekee protektionismista yhä salonkikelpoisempaa ja valitettavasti Venäjäkin on ottanut määrätietoisia askelia tähän suuntaan.”

Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, Suomalais-Venäläinen kauppakamari: ”Venäjän paremmat talousnäkymät ja ruplan tasaantuminen näkyvät viennin ja liiketoiminnan kasvuluvuissa ja yritykset ovat aktivoitumisellaan vauhdittaneet kaupan kasvua. Kehitys on nyt positiivista, mutta tuskin kovin nopeasti päästään samaan kasvuvauhtiin kuin ennen vuotta 2013, jolloin Venäjän talouden hiipuminen alkoi. Vaikka Venäjä on aktiivisella tuonninkorvauspolitiikalla pyrkinyt ohjaamaan yrityksiä lokalisoimaan, se ei ainakaan vielä näy kasvavana investointihalukkuutena.”

Taustatietoja:

Tutkimuksen ovat tilanneet SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät ry. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 8.3.-31.3.2017. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja tai kommentteja tutkimuksesta:

Back top top