Skip to Content

Venäjän vastatoimet

 

Venäjän vastatoimet 2022

28.2.2022 Venäjä sulki ilmatilan 36 maalta.

28.2.2022 Presidentin ukaasi 79 määräsi venäläiset vientiyritykset vaihtamaan 80 prosenttia valuuttatuloistaan rupliksi takautuvasti 1.1.2022 alkaen.

1.3.2022 Presidentin ukaasilla 81 Venäjä rajoitti mm. kiinteistöjen ja arvopapereiden myyntiä sekä lainanantoa pakotteita asettaneiden maiden kansalaisten toimesta. Toimenpiteet tulee hyväksyttää hallituksen komissiolla, jota koskee 6.3.2022 julkaistu asetus 295.

4.3.2022 Venäjä laajensi henkilöpakotelakiaan niin, että mm. matkustamiseen ja omaisuuteen kohdistuvia henkilöpakotteita voidaan asettaa minkä tahansa maan kansalaisille. Aiemmin laki oli rajattu vain Yhdysvaltojen kansalaisiin: Kremlin tiedote.

4.3.2022 Laki 32-FZ sisältää ns. ”feikkilain” sekä ”pakotteisiin kehottamisen kriminalisoinnin”. Jälkimmäinen löytyy lain sivulta 5.

5.3.2022 Venäjä päivitti listan ”epäystävällisistä maista” hallituksen määräyksellä 430. Tämän listan maihin Venäjä kohdistaa vastatoimia.

5.3.2022 Venäläisille lentoyhtiöille suositeltiin pidättäytymistä leasing-koneilla lentämisestä ulkomaille ja ulkomailta, jotta koneita ei takavarikoitaisi. Matkustajille suositeltiin vaihtoehtoisten kotiinpaluukeinojen harkitsemista.

5.3.2022 Presidentin ukaasin 95 mukaan venäläiset velalliset voivat maksaa ulkomaan velkansa ruplissa.

6.3.2022 Venäjän keskuspankki rajoitti yksityishenkilöiden valuuttamääräisiä rahasiirtoja ulkomaille 5000 dollariin.

6.3.2022 Venäjän hallitus kielsi terveydenhuollon tarvikkeiden viennin maasta 31.12.2022 asti pulan ehkäisemiseksi.

8.3.2022 Presidentin ukaasin 100 mukaan Venäjän hallituksen tulee laatia kahdessa päivässä lista maista, joiden kohdalla kielletään tavaroiden ja raaka-aineiden vienti ja tuonti.

9.3.2022 Venäjän hallitus laati listan noin 200 tuotteesta, joiden vienti Venäjältä on kielletty tai luvanvaraista vuoden 2022 loppuun asti. Kielletyt tuotteet on listattu asetuksessa 311 ja luvanvaraiset asetuksessa 312. Lisäksi asetuksella 313 kielletään joidenkin puumateriaalien, kuten hakkeen, vienti.

14.3.2022 Venäjän hallitus poisti osan valuuttarajoituksista. Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan sallitaan

 • residenttien siirtää ulkomaista valuuttaa ulkomaisille tileille paikallisten haarojen ja edustustojen toiminnan rahoittamiseen, kuitenkin korkeintaan saman verran kuin toimintaa oli rahoitettu edellisenä vuonna
 • siirtää ulkomaista valuuttaa residenttien henkilöiden ulkomaisille tileille, jos varat on saatu ei-residentiltä palkkana, vuokratulona tai arvopapereiden ja muiden vastaavien omaisuuserien osinko- ja korkotuottoina
 • henkilöiden siirtää valuuttaa ennen 1.3.2022 avatuilta ulkomaisilta tileiltä muille ulkomaisille tileilleen, jotka ovat Venäjän verottajan tiedossa.

18.3.2022 Täydennys ukaaseihin 79, 81 ja 95: Presidentin ukaasi 126.

31.3.2022 Presidentin ukaasi 172 määräsi epäystävällisten maiden kaasumaksuista ruplissa K-tilin kautta huhtikuun alusta alkaen.

1.5.2022 Venäjän presidentti allekirjoitti lain 119-FZ, jolla osa EU:n ja Venäjän välisestä sopimuksesta kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta lakkaa. Helpotettu viisumiprosessi virallisilta delegaatioilta, parlamenttien ja korkeimpien tuomioistuimien jäseniltä sekä diplomaateilta poistuu. Muutos vaikuttaa myös monikertaviisumien myöntämiseen kyseisille ryhmille. Taustalla oli 4.4. annettu Presidentin ukaasi 183.

3.5.2022 Venäjän presidentti allekirjoitti Presidentin ukaasin 252 vastapakotteista Venäjää vastaan epäystävällisesti toimineille maille ja organisaatioille. Hallituksella on kymmenen päivää aikaa laatia lista pakotteiden kohteista.

Pakotteilla kielletään

 • kaupankäynti, suorittamattomien tai keskeneräisten velvoitteiden suorittaminen ja varojen siirrot pakotelistattujen tahojen kanssa tai jos edunsaajana on pakotelistattu taho
 • venäläisten tuotteiden ja raaka-aineiden vienti maasta pakotelistatuille tahoille tai pakotelistattujen tahojen toimesta

4.5.2022 Presidentin ukaasilla 254 laajennettiin osinkojen maksuun residentiltä ”epäystävällisten maiden” ei-residentille liittyviä rajoituksia osakeyhtiön lisäksi rajavastuuyhtiöihin. Voitonjako on toteutettava kummastakin yhtiömuodosta ruplamääräisenä C-tilille.

6.5.2022 Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö julkaisi listan tuotteista ja brändeistä, joiden rinnakkaistuonti Venäjälle sallitaan 7.5.2022 alkaen.

27.5.2022 Presidentin ukaasilla 322 määrättiin immateriaalioikeuksien käyttöön liittyvien velvollisuuksien maksusta ”epäystävällisten maiden” edustajalle ruplamääräiselle O-tilille.

5.7.2022 Presidentin ukaasilla 430 sallittiin residenttien siirtää valuuttaa ulkomaiselle tilille, mikäli hallituksen alainen komissio ei sitä rajoita. Poikkeuksena on osinkotulojen ja voittojen siirtäminen venäläisestä osake- tai rajavastuuyhtiöistä.

5.8.2022 Presidentin ukaasilla 520 kiellettiin 31.12.2022 asti ”epäystävällisistä maista” tulevien tahojen käydä kauppaa Venäjän finanssi- tai energiasektorilla toimivien yritysten osakkeilla ja osuuksilla. Kieltoa pidennettiin vuoden 2023 loppuun asti 5.12. ukaasilla 876.

8.8.2022 Presidentin ukaasilla 529 annettiin ukaasin julkaisupäivästä lähtien venäläisille pankeille oikeus vastata mahdolliseen ulkomaisten varojen jäädytykseen pidättäytymällä vastaavassa mittakaavassa velvollisuuksistaan varat jäädyttäneen maan yrityksiä tai rahoituslaitoksia kohtaan siinä valuutassa, jossa jäädytys on tapahtunut. Oikeus on voimassa niin kauan, kuin varat jäädyttänyt pakotetoimi on voimassa.

Tällaisessa tilanteessa velkakirjoihin liittyvät velvollisuudet on mahdollista täyttää erikseen avattavan, ruplamääräisen D-tilin kautta.

8.9.2022 Presidentin ukaasilla 618 säädettiin uusia rajoituksia ”epäystävällisten maiden” residenttien kauppoihin rajavastuuyhtiöiden osuuksilla. Kyseiset kaupat edellyttävät jatkossa Venäjän hallituksen alaisen ulkomaisista investoinneista vastaavan komission luvan.

3.10.2022 Venäjä kieltää hallituksen asetuksella 1728 kansainväliset maantiekuljetukset Euroopan unioniin, Britanniaan, Pohjois-Irlantiin ja Norjaan rekisteröidyillä ajoneuvoilla Venäjällä 10.10. alkaen kuluvan vuoden loppuun saakka. Kielto koskee sekä kahdenvälisiä kuljetuksia että kauttakuljetuksia Venäjän läpi. Kiellossa on runsaasti tavarakohtaisia ja alueellisia poikkeuksia.

26.10.2022 Presidentin määräys 357-rp sisältää listan 45 pankista, joiden osakkeilla on kaupankäynti kielletty elokuisen ukaasin 520 mukaisesti.

5.12.2022 Presidentin ukaasilla 876 pidennettiin ukaasilla 520 määrättyä kieltoa käydä kauppaa finanssi- ja energiasektorin osakkeilla vuoden 2023 loppuun asti.

 

Venäjän vastatoimet 2023

25.4.2023 Presidentin ukaasin 302 mukaan Venäjä voi ottaa väliaikaisesti hallintaansa ”epäystävällisiä maita” edustavien henkilöiden Venäjällä sijaitsevaa omaisuutta, mikäli Venäjän tai venäläisten juridisten tai fyysisten henkilöiden omaisuutta ulkomailla takavarikoidaan. Väliaikainen hallinta antaa omaisuuteen omistajan valtuudet, mutta ei valtuuksia luovuttaa omaisuutta.

7.7.2023 Venäjän hallituksen alainen ulkomaisista investoinneista vastaava komissio päivitti listan ehdoista, joilla maassa vielä olevat ulkomaiset yritykset voivat poistua markkinoilta. Ehtoja on nyt yhteensä kymmenen:

 1. Kaupan kohteena olevan yrityksen markkina-arvon määrittää riippumaton, yksityinen taho, joka on komission hyväksymällä listalla.
 2. Kaupan kohteensa olevasta yrityksestä tekee arvion myös valtion rekisteröimä ei-kaupallinen taho (SRO), joka on komission suosittelemalla listalla.
 3. Kauppahinta on vähintään 50 prosenttia pienempi kuin markkina-arvo.
 4. Jos kauppahinta on 50-90 prosenttia pienempi kuin markkina-arvo, maksetaan valtiolle vapaaehtoiseksi kutsuttu maksu, joka on vähintään 10 prosenttia puolesta markkina-arvosta. Jos kauppahintaa on laskettu yli 90 prosenttia markkina-arvosta, maksetaan valtiolle vastaava maksu, joka on vähintään 10 prosenttia yhtiön koko markkina-arvosta.
 5. Jos kaupan kohteena on julkinen osakeyhtiö, korkeintaan 20 prosenttia yhtiön osakekannasta listataan pörssiin kolmen vuoden kuluessa. Jos kaupan kohde sulautetaan toiseen julkiseen osakeyhtiöön, listataan kyseisen osakeyhtiön osakkeita määrä, joka vastaa korkeintaan 20 prosenttia kaupan kohteena olleen julkisen osakeyhtiön osakekannasta.
 6. Listautuminen toteutetaan siinäkin tapauksessa, että kaupan kohteena oleva yritys likvidoidaan tai menettää julkisen statuksensa kaupan seurauksena.
 7. Ostajan on täytettävä KPI-vaatimukset yrityksen kehittämisestä ja henkilöstön säilyttämisestä.
 8. Jos kaupassa sovitaan takaisinoston mahdollisuudesta, tulee kauppahinnan olla kaupantekohetken mukainen markkinahinta, mikäli alkuperäisestä kaupasta on kulunut yli kaksi vuotta aikaa.
 9. Maksu suoritetaan C-tilille tai ruplamääräisenä Venäjän alueella olevalle Venäjän pankkijärjestelmään kuuluvalle tilille, tai mikäli maksu suoritetaan Venäjän ulkopuoliselle tilille, maksu tulee suorittaa osissa.
 10. Kaupan on täytettävä kaikki Venäjän viranomaisten vaatimukset.

4.8.2023 Laki 470-FZ mahdollistaa ulkomaisten omistajien siirtämisen syrjään venäläisistä yhtiöistä, jotka laissa määriteltyjen kriteerien mukaan ovat Venäjälle taloudellisesti merkittäviä.

4.8.2023 Laki 422-FZ mahdollistaa ulkomaalaisten yritysten ja henkilöiden varojen jäädyttämisen sekä muita taloudellisia rajoituksia Venäjällä presidentin päätöksellä. Laki 422-FZ on kokoelma lakimuutoksia, joista rajoituksia koskevalla luvulla 9 muutetaan lakia 281-FZ taloudellisista erikoistoimista ja pakkokeinoista. Lakimuutokset astuvat voimaan 180 päivän kuluttua julkaisusta.

8.8.2023 Presidentin ukaasilla 585 Venäjä keskeyttää verosopimukset ”epäystävällisten maiden” kanssa.


 

Täsmätietoa liittyen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 2022

EK:n infosivu

EK:n Q&A pakotteista

Keskuskauppakamarin infosivu

Suomen Yrittäjien infosivu

Business Finlandin infosivu


Katso kaikki tallenteet pakotetilaisuuksistamme:

https://www.eastcham.fi/pakotteet-tallenteet/


Venäjä asetti länsimaisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita tuontikieltoon vuonna 2014. Tuontikieltoon on sen jälkeen tullut joitain muutoksia.

Venäjän maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperäisistä tuontikielloista löytyvät alkuperäisen kiellon kattamien tuotteiden tullinimikkeet.

Venäjän hallitus julkaisi 20.8.2014 muutoksia tähän nk. elintarvikkeiden tuontikieltolistaan. Tuontikielto ei koske enää lohenpoikasia, laktoositonta maitoa ja laktoosittomia maitotuotteita, siemenperunaa, sokerimaissia, hernettä, bioaktiivisia lisäaineita ja vitamiineja.

Alkuperäinen kielto kattaa mm. seuraavat tuotteet:

 • tuore, jäähdytetty tai pakastettu naudanliha; samoin sianliha; siipikarjan liha ja siitä saatavat elintarvikkeet, suolattu, savustettu, tai kuivattu liha;
 • kala ja nilviäiset; maito ja maitotuotteet, vihannekset ym;
 • hedelmät ja pähkinät; makkarat ja vastaavat tuotteet lihasta ym;
 • kasviöljyistä valmistetut tuotteet ml. juustot ja rahka;
 • elintarvikkeet, joissa on maitoa ja jotka on valmistettu kasviöljyistä. Kielto ei kata lastenruokia.

Tuontikielto oli alun perin voimassa päätöksen julkaisusta lähtien vuoden ajan ja se määrättiin koskemaan USA:sta, EU:sta, Kanadasta, Australiasta ja Norjasta tuotavia tuotteita.

Tuontikielto ei koske matkustajatuontia omaan käyttöön.

30.6.2017 Venäjä jatkoi presidentti Putinin allekirjoittamalla määräyksellä tuontikieltoa vuoden 2018 loppuun.

12.7.2018 Venäjä jatkoi presidentti Putinin allekirjoittamalla määräyksellä tuontikieltoa vuoden 2019 loppuun.

24.6.2019 Venäjä jatkoi presidentti Putinin allekirjoittamalla määräyksellä tuontikieltoa vuoden 2020 loppuun.

21.11.2020 Venäjä jatkoi presidentti Putinin allekirjoittamalla määräyksellä tuontikieltoa vuoden 2021 loppuun.

20.9.2021 Venäjä jatkoi presidentti Putinin allekirjoittamalla määräyksellä tuontikieltoa vuoden 2022 loppuun.

Back top top