Skip to Content

Venäjän-kaupan barometri, syksy 2018: Venäjän-kaupan vaikeuskertoimet ovat kasvaneet ja yritykset ovat odottavalla kannalla

”Haastava tilanne, ei vetäydytä, seurataan tarkasti,” yksi tutkimukseen vastanneista kommentoi Venäjän-kauppaa syksyn barometritutkimuksessa.

Venäjän-kaupan barometritutkimuksen keskeisimpinä tuloksina selviää, että odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikentyneet, mutta edelleen lähes puolet arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. Vienti Venäjälle on kasvanut 28 % yrityksistä, kun sama luku viime keväänä oli 34. Tuonti Venäjältä sen sijaan on pysynyt viime kevään tasolla. Venäjälle investoineiden vastaajien määrä on laskenut puolestaan viime syksyn tasolle. Puolet yrityksistä arvioi Venäjän protektionististen toimien vaikuttaneen yrityksen toimintaan.

Vientiä ja liiketoimintaa Venäjälle harjoittavat yritykset listaavat suurimmiksi ongelmiksi ruplan kurssin, poliittisen tilanteen, riskit ja sanktiot sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän.

– Epävarmuus Venäjän-markkinoilla on lisääntynyt USA-sanktioiden myötä. Vaikeaselkoiset sanktiot ja uhka uusista sanktioista ovat heikentäneet ruplaa ja tämä näkyy suoraan suomalaisten yritysten viennin ja investointihalukkuuden supistumisena. Epävarmassa tilanteessa yritykset näyttävät olevan odottavalla kannalla, mutta haluavat pysyä markkinoilla. Yritykset kokevat, että omat vaikutusmahdollisuudet tilanteeseen ovat rajalliset, sanoo toimitusjohtaja Jaana Rekolainen Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista.

Venäjän-kaupan barometritutkimukseen vastasi yhteensä 277 johtajaa ja asiantuntijaa. Suurin osa heistä edustaa Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) jäsenyrityksiä. Tutkimuksessa oli mukana myös muiden Venäjän-kauppaa tekevien suomalaisten yritysten ylintä johtoa.

Barometritutkimus selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän-kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä sekä investoinneista. Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä.

Talousnäkymät

Lähes puolet vastanneista odottaa Venäjän talouden pysyvän ennallaan, mutta vain kolmasosa uskoo talouden kasvuun. Kukaan ei odota kasvun olevan voimakasta.

Liiketoiminta Venäjällä

Yli puolella yrityksistä liiketoiminta on pysynyt ennallaan. Joka kolmas ilmoittaa liiketoimintansa kasvaneen, mutta vain harvalla kasvua on ollut paljon. Yli 15 % yrityksistä kertoo liiketoiminnan supistumisesta. Erot erikokoisten yritysten välillä ovat kaventuneet keväästä.

Alle puolet vastaajista odottaa liiketoiminnan kasvua seuraavalta puolelta vuodelta, mutta voimakasta kasvua odottaa aikaisempaa useampi. Liiketoimintansa supistumista odottaa merkittävästi suurempi osuus yrityksistä kevääseen verrattuna. Optimistisimpia ovat pienet yritykset.

Vastaajan kommentti: ”Mikään ei riipu meistä ja kaikki Venäjällä on muiden käsissä.”

Vienti Venäjälle

Kuluneiden kuuden kuukauden aikana vienti on kasvanut 28 % vastanneista, kun keväällä luku oli 34 %.  Vienti on supistunut 22 prosentilla vastaajista. Palveluiden, kuljetuksen ja suunnittelun toimialoilla vienti on supistunut enemmän kuin muilla.

Optimismi viennin suhteen on laskenut keväästä, jolloin kasvua odotti yli puolet vastaajista. Nyt vain 43 prosenttia vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana.

Suuret yritykset ovat kaikkein pessimistisimpiä. Voimakasta viennin kasvua odottaa silti hieman useampi kuin keväällä.

Tuonti Venäjältä

Yli puolet vastaajista kertoo tuonnin säilyneen ennallaan. Tuonnin kasvua odottavien määrä on laskenut keväästä ja supistumista odottavien osuus on lähes kaksinkertaistunut. Teollisuudessa odotukset tuonnin kasvulle ovat positiivisimmat.

Investoinnit

Investoineiden vastaajien määrä on laskenut takaisin syksyn 2017 tasolle. Investoinnit ovat edelleen suuntautuneet tytäryhtiöön tai edustustoon.

Investointeja suunnittelevien yritysten osuus on laskenut takaisin lähes syksyn 2017 tasolle. Investointisuunnitelmat kohdistuvat eniten tytäryhtiöihin tai edustustoihin.

Suurimmat ongelmat

Liiketoiminnassa

Suurimmaksi ongelmaksi liiketoimintaa Venäjällä harjoittavat yritykset listasivat ruplan kurssin. Poliittinen riski ja sanktiot ovat lähes yhtä yleinen ongelma, kun USA:sta uusien sanktioiden uhka on kasvanut ja uusia sanktioita on tullut voimaan. Talouden epävakaisuus ja vähäinen kysyntä ovat kolmanneksi suurin ongelma.

Viennissä

Ruplan kurssi on noussut Venäjän-viennissä yritysten suurimmaksi ongelmaksi. Poliittinen riski on nyt toiseksi suurin ongelma. Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat pudonneet kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi.

Tuonnissa

Suurimmiksi ongelmiksi tuonnissa Venäjältä ovat nousseet poliittinen riski ja sanktiot. Ruplan kurssiheilahtelut ovat heijastuneet myös tuontiin. Tulliongelmien merkitys on hieman pienentynyt keväästä.

Reagointi Venäjän taloustilanteeseen ja protektionismi

Barometrissä selvitettiin myös, miten yritykset ovat reagoineet Venäjän talouden nykytilanteeseen. Yhä useampi on odottavalla kannalla. Myyntiin ja markkinointiin panostaminen on vähentynyt. Sopeuttavia toimenpiteitä tehdään enemmän kuin keväällä.

Venäjän protektionistiset toimet ovat vaikuttaneet toimintaan yli puolessa vastaajayrityksistä. Tulos heijastelee protektionististen toimien jatkumista esimerkiksi valtion hankinnoissa Venäjällä.

Tuonninkorvausohjelma ja hankintalaki koetaan suurimmaksi ja vastapakotteet toiseksi suurimmaksi ongelmaksi. Tulos on sama kuin viime keväänä. Tullin toimintaa ongelmallisena pitävien osuus on laskenut keväästä.

Taustatietoja

Tutkimuksen ovat tilanneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari SVKK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, East Office of Finnish Industries ja Suomen Yrittäjät. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluina ajanjaksolla 12.9. – 25.10.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 277. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja ja kommentteja barometritutkimuksesta:

Jaana Rekolainen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari
+358 400 457 743, [email protected]

Ilkka Salonen
, East Office of Finnish Industries
+358 50 337 3569, [email protected]

Petri Vuorio
, Elinkeinoelämän keskusliitto
+358 50 323 2979, [email protected]

Timo Vuori
, Keskuskauppakamari
+358 50 553 5319, [email protected]

Thomas Palmgren
, Suomen Yrittäjät
+358 50 500 3384, [email protected]

Back top top