Skip to Content
Klubit

Työelämä on pandemian kourissa – seuraukset näemme vasta ajan kanssa

Maaliskuun alkupuolella Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjesti HR-aiheisen Klubin, jonka teemana oli Työntekijöiden hyvinvoinnista ja kehityksestä huolehtiminen sekä miten löytää ja motivoida nuoria osaajia.

Teksti Inga Kairo  Käännös Mataleena Ikonen

Tapahtuman moderoineen ANCOR-konsernin varatoimitusjohtajan Tatjana Baskinan mukaan viestintä on nykypäivänä hyvin tärkeää. Mennyt vuosi etätöiden parissa on muovannut työelämän todellisuutta, mikä tuo omat haasteensa myös henkilöstöjohtamiseen.

– Kuluvan vuoden 2021 tärkeimpinä trendeinä on nopeus, kestävyys ja joustavuus. Globaalin pandemian rinnalla muut työelämän epävarmuustekijät näyttävät asettuneet omiin mittasuhteisiinsa – ne tuntuvat pienemmiltä haasteilta, jotka eivät voi horjuttaa meitä. Meidän on kuitenkin löydettävä entistä joustavampia ratkaisuja, Baskina sanoo.

Baskinan mukaan digitalisaatiosta on tullut niin erottamaton osa sekä työelämää että vapaa-aikaa, ettei siitä voida puhua enää uutena ilmiönä. Kuitenkin juuri digitalisaation avulla yritykset voivat pyrkiä entistä tehokkaampiin, nopeampiin ja joustavampiin ratkaisuihin.

Virtuaaliset viestintäkanavat ovat vakiinnuttaneet asemansa myös liike-elämän tärkeimpinä viestintäkanavina. Uusia alustoja kehitetään jatkuvasti, mikä mahdollistaa uudenlaisten resurssien ja ratkaisujen hyödyntämisen. Samalla tiedonetsintätaidot korostuvat, sillä tietoa on koko ajan enemmän saatavilla. Myös oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja täydennyskoulutukset ovat arkipäivää jatkossakin.

Yritykset ovat myös muuttaneet tapaansa kerätä dataa. Muutaman viime vuoden ajan on alettu hyödyntää Big Datan lisäksi niin kutsuttua Small Dataa. Päätöstenteko on siirtynyt enemmän yritysten itsensä keräämien ja analysoimien, pienempien datamäärien varaan.

Muutaman viime vuoden ajan on alettu hyödyntää Big Datan lisäksi niin kutsuttua Small Dataa.

Yritysten houkuttelevuus nuorten silmissä

Puheenvuorossaan “Kun kaikki ovat kotona: kuinka löytää ja houkutella nuoria osaajia vuonna 2021” ANCOR-konserniin kuuluvan Brands&Talents-yrityksen johtaja Daria Afanasjeva pohti, miten poikkeusaikoina voidaan tavoittaa nuoria osaajia. Pandemia-aika jatkuvine lannistavine uutisineen on vaikuttanut erityisesti nuoriin, joiden keskuudessa on raportoitu huomattavan paljon mielenterveysongelmien kasvua.

Tutkimusten mukaan työpaikkaa etsivälle nuorelle potentiaalisessa työnantajassa korostuvat niin yrityksen vakaus ja luotettavuus, yrityksen joustavuus ja kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin, kuin innovatiivisuus ja uusien teknologioiden hyödyntäminen. Nuorille tärkeitä arvoja työelämässä ovat myös työnantajan osoittama kunnioitus työntekijää kohtaan, mahdollisuus joustaviin työaikoihin, sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

Afanasjevan mukaan yritykset ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota avoimuuteen, sekä joustavampien työmuotojen luomiseen. Venäjällä innovatiivisuus ei ole korostunut nuorten keskuudessa, mutta työelämän joustavuus ja mahdollisuus sovittaa työ ja vapaa-aika toisiinsa saavat eniten arvostusta.

Mennyt vuosi osoitti, kuinka luovuus ja kokeilunhalu mahdollistivat melko kivuttoman siirtymisen online-tapahtumiin ja tapaamisiin. Pandemiavuonna etätöihin siirtymisen yhteydessä yritykset ovat samalla luoneet uusia käytäntöjä kollegojen keskinäiselle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Samalla maantieteelliset rajat menettivät merkityksensä, jolloin nuoria osaajia pystyttiin tavoittamaan laajemmalta alueelta.

Työhyvinvointi osana HR-strategiaa

Inbalancyn toimitusjohtaja Julia Karaseva kertoi puheenvuorossaan “Työntekijöiden hyvinvointia ylläpitävät toimenpiteet pandemian aikana, etätöissä ja muutosten keskellä: mitä yritysten kannattaa tehdä itse ja milloin käyttää ulkoista palveluntarjoajaa”, kuinka eri tavalla ihmiset kokevat pandemia-ajan. Fyysisten terveysuhkien ohella myös mielenterveysongelmat ovat kasvaneet. Tämän takia työnantajat ovat huolissaan työntekijöidensä henkisestä jaksamisesta ja kroonistuvasta stressistä ja väsymyksestä.

Etätyön aikana työntekijöiden hyvinvointia on ollut hankalampaa seurata, mutta toisaalta sitä on alettu arvostaa uudella tavalla. Nykypäivänä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tullut osaksi yritysten HR-strategiaa, johon yritykset panostavat siinä, missä muuhunkin liiketoimintaansa.

– Jotkin yritykset ovat pandemiavuoden aikana järjestäneet työntekijöilleen mahdollisuuksia päästä psykologin vastaanotolle, ja osa on tilannut asiantuntijaluentoja jaksamiseen, stressinhallintaan ja epävarmuudensietokykyyn liittyvistä aiheista, Karaseva kertoo.


Klubi oli Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsentapahtuma. Tutustu jäsenyyteen ja tule mukaan klubeihimme.

Back top top